Als topmanager ben je altijd in beweging. Je richt je op nieuwe marktsegmenten, houdt je team scherp en zoekt naar manieren om nog efficiënter te werken. Maar hoe weet je waar de valkuilen van de organisatie liggen? En wat de sterkste punten van je team zijn? Wij maken dit inzichtelijk zodat jij de beste keuzes kunt maken om je organisatie verder te ontwikkelen. Hiervoor bieden we 3 verschillende methodes.

Stap 1: afstemming

Kennismaking en afstemming met topmanagement, waarbij Stichting Communicatie graag verneemt wat belangrijke aspecten zijn en of er specifieke vragen zijn die meegenomen moeten worden in het onderzoek. Om vooraf draagvlak te creëeren voor het onderzoek, is het in deze eerste fase van belang om af te stemmen hoe de interne communicatie hierover optimaal kan verlopen.

Stap 2: communicatie

Organisatiebrede aankondiging van het komende onderzoek met daarbij alle relevante informatie zodat geen vraag onbeantwoord blijft. Op deze manier weet iedereen wat er staat te gebeuren, wat er van hem/haar wordt verwacht, wanneer de uitkomst wordt gecommuniceerd en wat er met eventuele actiepunten wordt gedaan.

Stap 3: data verzamelen vanuit verschillende invalshoeken

De medewerkers vullen een digitale vragenlijst in betreffende het affectieve werkklimaat (hoe ervaart men de organsatie als geheel, de eigen rol daarin en de stijl van leidinggeven) en er worden diepte-interviews gehouden met keymensen binnen de organsatie.

Met behulp van de Spiegeltest worden de persoonskenmerken van de individuele medewerkers inzichtelijk gemaakt hetgeen gezamenlijk leidt tot een duidelijk organsatieprofiel. Op deze wijze wordt zicht verkregen op verschillende organsatiekenmerken en de mate waarin een of meerdere van deze kenmerken een belemmernde of stimulerende invloed heeft op de organsatievitaliteit. Deze kenmerken zijn ook terug te brengen naar het individu of naar een groep personen (afdeling of team) waardoor er eveneens zicht ontstaat op persoonskenmerken welke een rol moeten spelen bij werving van nieuwe medewerkers, bij management development en bij teamsamenstelling.

Desgewenst worden opdrachtgevers bij het onderzoek betrokken middels anonieme enquêtes (kwantitatief) en met interviews (kwalitatief), of een combinatie van beide.

Stap 4: uitkomsten

De resultaten en conclusies worden gepresenteerd en toegelicht aan het topmanagement en de medewerkers van de organisatie. Er worden geen aanbevelingen gedaan omdat het in het kader van het behouden van draagvlak van belang is dat er vanuit diverse geledingen uit de organisatie een taskforce wordt samengesteld die op pragmatische wijze aan de slag gaat en binnen een overeengekomen tijd verbetervoorstellen doet aan het topmanagement.

1

Vitaliteitsonderzoek

Een optimaal presterende en renderende organisatie moet in beweging blijven om adequaat te acteren en om alert te kunnen anticiperen en reageren op ontwikkelingen.

Dat vraagt om organisatievitaliteit op alle vlakken en binnen alle geledingen. Het is niet alleen de verantwoordelijkheid van het topmanagement om de organisatie in beweging te houden maar ook om de vitaliteit te meten aan de hand van harde feiten. Het vitaliteitsonderzoek helpt daarbij.

Vitaliteit is meetbaar

Voor iedere topmanager is het van belang te weten hoe de organisatie functioneert en welke aspecten een belemmerende werking hebben op de gang van zaken. Wat kan er beter? Waardoor worden medewerkers gestimuleerd en geïnspireerd? Hoe kan draagvlak worden gecreëerd voor aanpassingen en verbeteringen? Belangrijke vragen, zeker als er grote inspanningen verricht moeten worden om de organisatie op koers te houden danwel de koers te wijzigen. Vanuit het vitaliteitsonderzoek wordt op basis van harde gegevens inzicht verkregen en kunnen adequate acties worden genomen om waar nodig zaken bij te stellen of te wijzigen.

In het stappenplan zie je hoe het vitaliteitsonderzoek verloopt.

2

Teamprofielonderzoek

Het teamprofielonderzoek richt zich op de mate waarin een team in staat is om, ondanks de verschillende persoonlijkheden, effectief samen te werken.

Door zowel de effectiviteit van de individuele teamleden te meten als de effectiviteit van het team als geheel, ontstaat bij het team inzicht in de sterke en zwakke punten en onderlinge dynamiek. Dit resulteert in meer begrip voor elkaar, een effectievere samenwerking en concrete richtlijnen voor verbetermogelijkheden.

Met de Spiegeltest meten we relevante persoonskenmerken van de teamleden. Aan de hand van die individuele uitkomsten wordt een teamprofiel opgesteld. Dit laat zien hoe het team onderling functioneert en waar, zowel op zakelijk als op persoonlijk vlak, mogelijke valkuilen liggen. Met een sterkte/zwakte-analyse en een overzicht van aandachts- en actiepunten ontstaat een helder inzicht in te nemen vervolgstappen.

3

Intervisie

Intervisie of collegiaal overleg richt zich op een intensievere samenwerking, meer zelfsturing en een groter probleemoplossend vermogen binnen een team of binnen een groep collega’s. Het activeert, stimuleert en werkt inspirerend omdat zaken aan de orde kunnen worden gesteld in een vertrouwelijke omgeving met functioneel gelijkgestemden. Het doel is dat medewerkers nieuwe inzichten verwerven met betrekking tot hun eigen werkstijl en leren van elkaars deskundigheid. Omdat goedopgeleide medewerkers worden gemotiveerd door zelf-leiderschap, werkt deze methode effectief. Een voorwaarde daarvoor is wel dat de spelregels goed worden uitgelegd en in acht worden genomen. Intervisie helpt bij individuele ontwikkeling en groei maar ook bij het optimaliseren van de samenwerking.

Na een introductiesessie waarbij opzet, doel en spelregels uiteen worden gezet volgen nog twee tot drie sessies waarin met behulp van oefeningen en gespreksmethodieken het intervisiedenken en -handelen wordt begeleid door een van onze intervisie-experts.

De voordelen van advies bij organisatieontwikkeling

Met de onderzoeken en begeleiding van Stichting Communicatie heb je scherp in beeld op welke punten jouw organisatie ruimte voor ontwikkeling heeft. Je weet hoe het team draait en of dit beter kan, hoe de organisatie functioneert en hoe medewerkers optimaal kunnen samenwerken. Dit vergroot de efficiëntie en helpt om draagvlak te creëren als er grote veranderingen staan gepland.

Aanvragen? Neem contact op

Interesse in professioneel advies en onderzoek bij organisatieontwikkeling? Neem dan contact op voor een nadere kennismaking.