Algemene Voorwaarden

Download deze algemene voorwaarden

**ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE STICHTING COMMUNICATIE TE BREDA**

### Toepasselijkheid
**Artikel 1**
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten door de Stichting Communicatie, hierna ieder voor zich te noemen de opdrachtnemer.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is aangebracht.
3. Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de opdrachtgever in strijd zijn met deze algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de opdrachtgever buiten toepassing.

### Offertes
**Artikel 2**
1. Alle offertes van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem te beschikking gestelde gegevens en specificaties.
4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden gebaseerd op inbreuk op intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. welke tegen de opdrachtnemer ingesteld worden.

### Prijs en prijsaanpassing
**Artikel 3**
1. Alle overeengekomen prijzen zijn bindend en exclusief de eventueel daarover verschuldigde omzetbelasting.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden alle prijzen gesteld in Nederlandse valuta.

### Annulering van de opdracht
**Artikel 4**
Indien de opdrachtgever een schriftelijk bevestigde opdracht of schriftelijk bevestigde gereserveerde werkdagen voor uitvoering van werkzaamheden door opdrachtnemer wenst te annuleren, dan dient hij een schadevergoeding te betalen die als volgt wordt berekend:
1. Bij annulering van de opdracht tot 4 weken voor de overeengekomen aanvangsdatum zal 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht van de totale waarde van de opdracht.
2. Bij annulering tussen 4 weken tot 1 week voor de overeengekomen aanvangsdatum is 75% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd.
3. Daarna is 100% van de totale waarde van de opdracht verschuldigd.
4. Bij annulering van een deelnemer aan open trainingen heeft opdrachtgever het recht voor die training op de originele data een andere deelnemer aan te wijzen.
5. Annuleringen dienen schriftelijk te worden gedaan.

### Inspanningsverbintenis
**Artikel 5**
Zodra een overeenkomst tussen partijen tot stand komt, dan impliceert dit van de zijde van de opdrachtnemer een inspanningsverplichting; geen resultaatsverplichting.

### De uitvoering van de overeenkomst
**Artikel 6**
1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop het overeengekomene uitgevoerd wordt, tenzij anders schriftelijk afgesproken.
2. De opdrachtnemer heeft het recht zich bij de uitvoering van bepaalde werkzaamheden door derden te laten bijstaan. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever door derden te laten uitvoeren.
3. Overschrijding van het bepaalde tijdstip waarop, danwel de bepaalde termijn waarbinnen, aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden, leidt nimmer tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe of indirecte gevolgen van de niet-tijdige prestatie.
4. De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van de opdrachtnemer in de ruimste zin van het woord.

### Aansprakelijkheid
**Artikel 7**
1. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor alle directe kosten en schade, op enigerlei verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, danwel, indien de opdrachtnemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd, het bedrag waarvoor ondernemers overigens vergelijkbaar met de opdrachtnemer zich gewoonlijk plegen te verzekeren.
2. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor alle indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de overeenkomst.
3. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijkheid voor enige schade aan of waardevermindering van enig goed van de opdrachtgever dat de opdrachtnemer of enig persoon namens hem ter bewaring onder zich heeft dan tot het bedrag waarvoor de opdrachtnemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend.
4. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de beschadiging of vermissing van goederen tenzij de beschadiging of vermissing te wijten is aan grove onachtzaamheid of opzet van de opdrachtnemer.
5. De opdrachtgever is aansprakelijk voor datalekken en/of foutieve verwerking van persoonsgegevens welke aan hem door opdrachtnemer zijn verstrekt bij de uitoefening van de opdracht vanaf het moment van ontvangst van deze gegevens.

### Overmacht
**Artikel 8**
1. Indien en voor zover de opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op de overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op schorten.
2. Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtnemer of in de onderneming van een derde van wie de opdrachtnemer goederen of diensten betrekt, alsmede kennelijke wijzigingen sedert het totstandkomen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden.
3. Onder een oorzaak welke de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend wordt onder andere begrepen: brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de opdrachtnemer goederen of diensten betrekt.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de opdrachtnemer ten spoedigste hiervan mededeling aan de opdrachtgever.

### Betaling
**Artikel 9**
1. Alle betalingen dienen plaats te vinden binnen 2 weken na de factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking, ook in faillissement, ten kantore van de opdrachtnemer of door middel van storting op een door laatstgenoemde aangewezen bankrekening.
2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven aangeduide termijn heeft betaald is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald is hij van rechtswege in verzuimen heeft de opdrachtnemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever een rente van één procent per maand vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de opdrachtnemer toekomen.
3. Alle kosten, die voor de opdrachtnemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten. Deze kosten worden door de opdrachtnemer gesteld op minimaal 5 % van de te vorderen hoofdsom. De opdrachtgever is in gebreke door het feit van niet of niet-behoorlijk nakoming.
4. Indien en voor zover de opdrachtgever met de betaling in gebreke is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen de opdrachtnemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
5. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.
6. De opdrachtgever is gehouden op eerste vordering van de opdrachtnemer zakelijke zekerheid te stellen of een bankgarantie af te geven voor al hetgeen de opdrachtgever uit hoofde van deze overeenkomst of anderszins aan de opdrachtnemer schuldig mocht zijn. De opdrachtnemer is gerechtigd alle opeisbare vorderingen van de opdrachtgever op de opdrachtnemer te compenseren met alle op geld waardeerbare vorderingen op de opdrachtgever van de opdrachtnemer of van een tot het concern van de opdrachtnemer behorende

rechtspersoon.
7. De opdrachtnemer is gerechtigd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak op te schorten totdat de opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer of een tot het concern van de opdrachtnemer behorende rechtspersoon hoe ook ontstaan is nagekomen.

### Toepasselijk recht en forumkeuze
**Artikel 10**
1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever is het Nederlandse recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, dienen in eerste instantie aanhangig gemaakt te worden bij en berecht door de arrondissementsrechtbank te Breda in Nederland.

**Stichting Communicatie, Breda 22 mei 2018**

Download deze algemene voorwaarden